Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 68378/11-09-2023 με αντικείμενο την πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 68378/11-09-2023 με αντικείμενο την πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή-Ωδείο), από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο).

Η 10ήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 14/09/23 και λήγει την 25/09/23.

ΑΙΤΗΣΗa

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΩΔΕΙΟ 11 ΑΤΟΜΑ (ΑΑ)a

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟ ΙΔΟΧ ΑΝΤΙΤΙΜΟ (ΑΑ)a

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗa