Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης έργου για το Δήμο Ιλίου

Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης έργου για το Δήμο Ιλίου

Προβαίνουμε σήμερα την 25-01-2023 στην ανάρτηση της υπ’ αριθμ 91052/09-12-2022 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 26-01-2023 και λήγει την 04-02-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ-_1-2023a

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕa

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ a

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1 2023a