17/02/2023 – Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

17/02/2023 – Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

Οριζόντια σήμανση σε διάφορα σημεία του Δήμου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Εκτιμώμενης αξίας 774.459,61 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24,00 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 195444a

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

ESPD Orizontia Simansia

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟ 04-2022a