Πρόσκληση φορέων για τον ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ιλίου

Πρόσκληση φορέων για τον ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ιλίου

Καλούνται οι Φορείς της τοπικής κοινωνίας να προτείνουν εκπρόσωπό τους για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 76 § 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18.

Ως όρ­γανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώ­πους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

  • Των Τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
  • Των Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Τοπικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών
  • Των εργαζομένων στο Δήμο
  • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
  • Των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
  • Των Εθελοντικών Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών
  • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  • Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Καλούμε τους Φορείς να προτείνουν έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 τον εκπρόσωπο του φορέα τους, προκειμένου να οριστούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, με σχετικό έγγραφό τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ilion@ilion.gra  και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο τηλ. 213 2030170 (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 13:00)

 

Πρόσκληση φορέων για τον ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ιλίουa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a