Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης για το Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση συνοδευόμενη από τυχόν λοιπά δικαιολογητικά, που κατατίθεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως σε προθεσμία που ορίζεται εκ του νόμου και συμπίπτει με την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου αναγράφοντας την ημερομηνία και την ώρα Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δε μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη, ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & Λοιπών Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Ιλίου και από την αρμόδια υπάλληλο κα Σταμούλου Κλεάνθη με τηλέφωνο επικοινωνίας 2132030175.

Ο Δήμαρχος Ιλίου

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣa