Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου»

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου»

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου» της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ιλίου» συνολικής δαπάνης 1.850.654,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (2.294.810,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Το τεύχος της διακήρυξης δύναται να τροποποιηθεί κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) καθώς και στη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Διαβούλευσης.

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου

 

Νίκος Ζενέτος

 

Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υποέργο 1 Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Ιλίουa

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣa