Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών

Ανακοινώνουμε σήμερα την 12/1/2023 την υπ’ αριθμ. 1663/10-01-23 ανακοίνωση του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 13/01/23 και λήγει την 23/01/23.

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 8ΜΗΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΕΓΚΡ.ΚΑΠ 2022 (ΑΑ)a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ HΘΟΠΟΙΟΥ ΚΑΠ 2022 (ΑΑ)a

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗa

ΑΙΤΗΣΗa