Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου»

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου»

Εν όψει της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως συμβουλευτικού οργάνου του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), καλούνται οι εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται σε Εθνικό επίπεδο να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής  για τη συγκρότηση του οργάνου.

 

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται σε Εθνικό επίπεδο, καθώς η πρόσκληση με αρ. πρωτ. 75469/13.10.2022 και η πρόσκληση σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 81704/07.11.2022, όσον αφορά αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης στο Δήμο Ιλίου, απέβησαν άκαρπες.

 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελείται από τα έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται  από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι  αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης  Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων  μελών του, καθώς και ο αναπληρωτής του.

 

Τα Συμβούλια Μεταναστών και Προσφύγων  έχουν  τις εξής αρμοδιότητες:

α) καταγραφή και διερεύνησης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή.

β) υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης  των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και

γ) διοργάνωση, σε συνεργασία με τον Δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται που δραστηριοποιούνται σε Εθνικό επίπεδο κατά το καταστατικό της, να καταθέσουν αίτηση.

 

Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι 09.12.2022 είτε εγγράφως προς το ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ – Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & Λοιπών Συλλογικών Οργάνων, είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dsymboulio@ilion.gra & koinoniki@ilion.gra.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2132030170, 2132030175 & 2132030019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Ιλίου»a