Ανάρτηση Ανακοίνωσης για την ΣΟΧ 01/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ανάρτηση Ανακοίνωσης για την ΣΟΧ 01/2023 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη, 22-02-2023 την υπ αριθ. 91042/09-12-2022 ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2023) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Ιλίου.


Το πρακτικό ανάρτησης συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 23-02-2023 και λήγει την 04-03-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023a

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕa

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧa

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΟΧ 12023a