Πρακτικό Ανάρτησης της υπ’ αριθμ. 84042/10-11-23 Ανακοίνωσης Για την Πρόσληψη 4 Ατόμων Με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πρακτικό Ανάρτησης της υπ’ αριθμ. 84042/10-11-23 Ανακοίνωσης Για την Πρόσληψη 4 Ατόμων Με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 24-01-2024 στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 84042/10-11-2023 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 5/2023) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων έναντι λοιπών αντικαταβολών.

Το πρακτικό συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 25-01-2024 και λήγει την 05-02-2024.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2023a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2023a

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧa