Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους 2023-24

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους 2023-24

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 24-01-2024, στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 4845/17-01-2024 ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Ψ2ΒΩΕΒ-ΚΞΠ) για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο), περιόδου 2023-24 στο Δήμο Ιλίου.

Το πρακτικό συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημοσιότητας της ανακοίνωσης πρόσληψης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων η οποία αρχίζει την Πέμπτη, 25-01-2024 και λήγει την Τετάρτη, 07-02-2024.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΓΟ 2023/24a

Αίτηση ΠΑΓΟ 2023/24a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑγΟ 2023/24a