Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 54796/20-07-2022 για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 54796/20-07-2022 για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προβαίνουμε σήμερα, 22-07-2022 στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 54796/20-07-2022 Ανακοίνωσης, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, διδακτικού έτους 2022-2023

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ.13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.κ. Αφροδίτης Καρατέλιου και Μαρίας Λιατήρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132030123, και 2132030122)

Έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, αρχίζει την Δευτέρα, 25-07-2022 και λήγει την Παρασκευή, 05-08-2022.

 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (2022-23)a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 54796 ΣΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022-23a

Παράρτημα-ΙΙ-Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης (2022-2023)a

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022-23a