002/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ)

002/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ)

002/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ)