003/2023 – διόρθωση της υπ’ αριθμ. 063/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου