008/2023 – λήψη απόφασης για: α)την έγκριση ή μη της ορθής επανάληψης του Πρακτικού IΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)», β)ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 483/29-12-2022 (ΑΔΑ:6ΨΠ4ΩΕΒ-Ε70) Α.Ο.Ε.

008/2023 – λήψη απόφασης για: α)την έγκριση ή μη της ορθής επανάληψης του Πρακτικού IΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)», β)ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 483/29-12-2022 (ΑΔΑ:6ΨΠ4ΩΕΒ-Ε70) Α.Ο.Ε.

008/2023 – λήψη απόφασης για: α)την έγκριση ή μη της ορθής επανάληψης του Πρακτικού IΙ: «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)», β)ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 483/29-12-2022 (ΑΔΑ:6ΨΠ4ΩΕΒ-Ε70) Α.Ο.Ε.