009/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΚΟΤΤΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΡΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΠΙΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ και ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΦΕΡΡΩΝ – Ο.Τ. 593 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

009/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΚΟΤΤΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΡΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΠΙΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ και ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΦΕΡΡΩΝ – Ο.Τ. 593 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ

009/2023 – έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΚΟΤΤΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΥΡΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΠΙΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ και ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΦΕΡΡΩΝ – Ο.Τ. 593 – περιοχής ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ