011/2021 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/15

011/2021 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ1/15