011/2023 – λήψη απόφασης για εκχώρηση απαίτησης από Ασφαλιστική Αποζημίωση & εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή αυτής

011/2023 – λήψη απόφασης για εκχώρηση απαίτησης από Ασφαλιστική Αποζημίωση & εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή αυτής