010/2023 – λήψη απόφασης για α) Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο ή γνωμοδότηση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης και β) Παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου.

010/2023 – λήψη απόφασης για α) Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο ή γνωμοδότηση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης και β) Παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου.

010/2023 – λήψη απόφασης για α) Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε Δικαστήριο ή γνωμοδότηση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης και β) Παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου.