014/2022 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2021»

014/2022 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2021»