016/2022 – έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης που αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων και αναρροφητικών σαρώθρων», ως προς την Ομάδα Α΄: Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων