018/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά και περιμετρικών κοινοχρήστων χώρων»

018/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά και περιμετρικών κοινοχρήστων χώρων»

018/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά και περιμετρικών κοινοχρήστων χώρων»