021/2022 – σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου – Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 69316/2021 εγγράφου μας προς τα ποσοστά των υπόχρεων προς καταβολή

021/2022 – σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου – Τροποποίηση του με αρ. πρωτ. 69316/2021 εγγράφου μας προς τα ποσοστά των υπόχρεων προς καταβολή