020/2022 – παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων