022/2023 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α 15.6142.0005