023/2022 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού των Κ.Α. 15.6142.0005, 00.6495.0001 και 00.6453.0001