007/2022 – λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 048/2021 ΑΔΣ & της σχετικής απόφασης Ε.Π.Ζ. 017/2021