027/2022 – έγκριση παράτασης οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»

027/2022 – έγκριση παράτασης οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»