038/2022 – αποδοχή κατανομής ποσού 183.214,76 € έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης