039/2022 – έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής»