040/2022 – έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών που αφορά στην μακροχρόνια μίσθωση επιβατικού οχήματος

040/2022 – έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών που αφορά στην μακροχρόνια μίσθωση επιβατικού οχήματος