042/2022 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 10.7135.0010