049/2021 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2020»

049/2021 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2020»