050/2021 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 2η Ομάδα: Μεταλλικά Παγκάκια, 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά»

050/2021 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 2η Ομάδα: Μεταλλικά Παγκάκια, 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά»

050/2021 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 2η Ομάδα: Μεταλλικά Παγκάκια, 3η Ομάδα: Ηλεκτρομηχανολογικά»