050/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»