051/2023 – ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ