064/2022 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2022- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών

064/2022 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2022- Αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από πιστώσεις υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών