068/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της: «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»

068/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της: «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»

068/2023 – λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών» της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της: «Μελέτες ωρίμανσης Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιλίου»