074/2023 – λήψη απόφασης για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου» με συστημικό αριθμό Α/Α 195964 λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

074/2023 – λήψη απόφασης για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου» με συστημικό αριθμό Α/Α 195964 λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

074/2023 – λήψη απόφασης για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου» με συστημικό αριθμό Α/Α 195964 λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα