073/2023 – λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά των με αριθμό 1182/2023 και 1183/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών