084/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 186552,1, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 18783/10-03-23 (ΑΔΑΜ: 23PROC012271429)

084/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 186552,1, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 18783/10-03-23 (ΑΔΑΜ: 23PROC012271429)

084/2023 – μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 186552,1, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 18783/10-03-23 (ΑΔΑΜ: 23PROC012271429)