091/2022 – έγκριση όρων διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της Διασποράς του COVID-19»

091/2022 – έγκριση όρων διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της Διασποράς του COVID-19»

091/2022 – έγκριση όρων διαπραγμάτευσης, των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για την «Προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της Διασποράς του COVID-19»