092/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 01/2022 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/22»

092/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 01/2022 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/22»

092/2022 – λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 01/2022 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/22»