104/2022 – λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών των πιστώσεων της ΣΑΤΑ