105/2022 – λήψη απόφασης για την παράταση της Προγραμματικής Συμβάσης, μεταξύ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής – Δήμου Ιλίου, με θέμα «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις εφαρμογής για το Πάρκο Ενεργειακής Ευαισθητοποίησης του Δήμου Ιλίου»

105/2022 – λήψη απόφασης για την παράταση της Προγραμματικής Συμβάσης, μεταξύ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής – Δήμου Ιλίου, με θέμα «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις εφαρμογής για το Πάρκο Ενεργειακής Ευαισθητοποίησης του Δήμου Ιλίου»

105/2022 – λήψη απόφασης για την παράταση της Προγραμματικής Συμβάσης, μεταξύ Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής – Δήμου Ιλίου, με θέμα «Εξειδικευμένη έρευνα και προτάσεις εφαρμογής για το Πάρκο Ενεργειακής Ευαισθητοποίησης του Δήμου Ιλίου»