115/2022 – έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»