116/2023 – λήψη απόφασης για την εκχώρηση απαίτησης από ασφαλιστική αποζημίωση και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για υπογραφή αυτής