117/2023 – έγκριση συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων σε συνέδριο στο εξωτερικό και ορισμός υπολόγου για δαπάνη οδοιπορικών