125/2022 – λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της εκπόνηση της Ωρίμανσης Μελετών και Υπηρεσιών για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση με τίτλο «Αναβάθμιση, Πύκνωση και Λειτουργική Διασύνδεση Κοινόχρηστων Χώρων και Αστικών Υποδομών του Δήμου Ιλίου για τη Δημιουργία Δικτύου Νησίδων Αναψυχής»

125/2022 – λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της εκπόνηση της Ωρίμανσης Μελετών και Υπηρεσιών για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση με τίτλο «Αναβάθμιση, Πύκνωση και Λειτουργική Διασύνδεση Κοινόχρηστων Χώρων και Αστικών Υποδομών του Δήμου Ιλίου για τη Δημιουργία Δικτύου Νησίδων Αναψυχής»

125/2022 – λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της εκπόνηση της Ωρίμανσης Μελετών και Υπηρεσιών για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση με τίτλο «Αναβάθμιση, Πύκνωση και Λειτουργική Διασύνδεση Κοινόχρηστων Χώρων και Αστικών Υποδομών του Δήμου Ιλίου για τη Δημιουργία Δικτύου Νησίδων Αναψυχής»