127/2023 – ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση άδειας χρήσης της πλατφόρμας ZOOM για ένα έτος